วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (WBI) ครั้งที่ 12 :การจัดการเรียนการสอนในการจัดโครงงานเป็นฐาน (Project-based Instruction: PjBL) และบูรณาการการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน 

 เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ได้มีการถ่ายวิดีสอนและทดลอง เรื่อง การแยกสารสีด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบกระดาษ เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน SMP คือ การสอนปฏิบัติการ (Lab)วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
      โดยได้เชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากโรงเรียนในโครงการ SMPมาเป็นวิทยากรในการทดลองในครั้งนี้..และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการ 
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (WBI) ครั้งที่ 11 : เรียนรู้บนอีเลิร์นนิง

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน 
เมื่อพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

อาจารย์เกริ่นนำความรู้เกี่ยวกับ บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf  ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย eXeLearning เพื่อพัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้  ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ และ อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ

เรื่อง อีเลิร์นนิ่ง : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ e-Learning : from theory to practice
                   บทที่ 1 อีเลิร์นนิ่ง: นิยาม รูปแบบ องค์ประกอบ และข้อดีและข้อจํากัด
                    บทที่ 2 การออกแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
                   บทที่ 3 วิธีสอนแบบอีเลิร์นนิง
                   บทที่ 4 ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
                   บทที่ 5 การประเมินผลการเรียนแบบอีเลิร์นนิง
                   บทที่ 6 เทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
                   บทที่ 7 ระบบจัดการเรียนการสอน
บทที่ 8 การพัฒนาอีเลิร์นนิง: แนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน
                   บทที่ 9 สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
บทที่ 10 การประกันคุณภาพการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
         อาจารย์สอนการทำแบบทดสอบบนโปรแกรม eXe  อาจารย์ยกตัวอย่างโดยเปิดคลิปวีดีโอ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพ ทำให้เข้าใจมากขึ้น
อธิบายงานเดี่ยวเพิ่มเติม โดยให้นักศึกษาเลือกประเด็นหนึ่งประเด็นที่นักศึกษาสนใจ แล้วทำความเข้าใจในเรื่องนั้น แล้วทำเป็นสไลด์ใน Prezi เนื้อหาต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประโยชน์ของการอ่านหนังสือการ์ตูน


อ่านหนังสือการ์ตูนไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แถมยังมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด


พ่อแม่หลายท่านเห็นลูกอ่านหนังสือการ์ตูน แล้วบอกให้ลูกเอาไปเก็บ หรือบางครั้งถึงกับเอาไปทิ้งเลย ซึ่งหารู้หรือไม่ว่าการอ่านหนังสือการ์ตูนของเด็กๆ นั้น นอกจากความสนุกแล้ว ยังมีประโยชน์อีกมากมายเลย อย่างไรก็ตามหากวันนี้พ่อแม่ที่คิดแบบนั้นกำลังอ่านบทความนี้อยู่ ก็พยายามเปิดใจกันหน่อยว่า การอ่านหนังสือการ์ตูนนั้นไม่ได้ร้ายแรงหรือไร้สาระอย่างที่หลายคนคิดไว้ ในวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงประโยชน์ของหนังสือการ์ตูนกัน ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรกันบ้าง
หลายคนทราบอยู่แล้วว่า การอ่านหนังสือไม่ว่าประเภทใดก็ตาม จะมีส่วนช่วยในการเสริมเสร้างสมาธิให้กับผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านเป็นคนที่มีสมาธิค่อนข้างสูง ทำให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่เร็วกว่าคนอื่นๆ ที่มีสมาธิสั้นกว่า แถมยังมีส่วนช่วยกันการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น แต่ในส่วนของการอ่านหนังสือการ์ตูนนั้น นอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเนื้อเรื่อง รวมไปถึงสมาธิแล้ว หนังสือการ์ตูนยังช่วยให้ผู้อ่าน ได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะทางภาษาด้วย เพราะการที่เด็กคนหนึ่งอ่านการ์ตูนแต่ละเรื่องนั้น แสดงว่าเขานั้นต้องการที่จะเข้าใจเนื้อหาที่อ่าน เขาจึงพยายามที่จะทำความเข้าใจภาษาเขียนที่อยู่ตรงหน้า พยายามที่จะเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งจากข้อความ ทำให้เขานั้นได้ตีความหมายหลายๆ อย่าง ให้มีความแตกฉานมากขึ้น ส่วนนี้จะช่วยเสริมทักษะนี้จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ไวมากกว่าปกติ นอกจากนี้หนังสือการ์ตูนแต่ละเรื่อง มักจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างยาว ทำให้ผู้อ่านนั้นต้องพยายามที่จะจำเรื่องราวที่ตัวเองอ่านผ่านมาแล้ว เพื่อที่จะได้ไม่ลืมเรื่องราวในตอนแรกเมื่ออ่านจบ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะช่วยบริหารสมองของผู้อ่านให้มีการทำงานที่ดี ช่วยให้เด็กมีความจำในเรื่องต่างๆ ได้อย่างดี และเมื่อเด็กอ่านหนังสือการ์ตูนบ่อยๆ เข้าเขาจะสามารถอ่านหนังสือเรียนได้อย่างสบาย และทำความเข้าใจได้เร็วกว่าเด็กคนอื่นๆ ช่วยให้การเรียนดีขึ้น นอกจากอ่านหนังสือเข้าใจเร็วแล้ว การทำข้อสอบก็จะไวขึ้นด้วย เพราะเด็กที่อ่านหนังสือบ่อยๆ จะสามารถวิเคราะห์ข้อความได้รวดเร็ว ซึ่งโจทย์ข้อสอบนั้นต้องใช้การวิเคราะห์ในการทำความเข้าใจ เด็กบางคนที่ผ่านการอ่านหนังสือมาน้อย ก็จะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์โจทย์นานพอสมควร หรือเด็กที่อ่านหนังสือบ่อยๆ จะใช้เวลาตรงนี้ไม่นาน ทำให้มีเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลือก ได้มากขึ้น มีโอกาสทำคะแนนได้สูงกว่าเด็กคนอื่นๆ
แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการอ่านหนังสือการ์ตูนจะมีประโยชน์หลายอย่างมาก และช่วยเสริมพัฒนาการเพียงใด ก็ควรได้รับการดูแลจากพ่อแม่ โดยให้เขาอ่านหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อเรื่องที่เหมาะสม รวมถึงใช้เวลาในการอ่านที่ไม่มากจนเกินไป ถึงขั้นกับติดจนไม่กินข้าวกินปลา ไม่ออกมาเจอสังคม ไม่สนใจเรียน แบบนี้ถือว่ากำลังมีปัญหาและควรเข้าไปทำความเข้าใจ แล้วพูดคุยกับเด็กอย่างมีเหตุผล พร้อมกับตั้งข้อตกลงตามความเหมาะสมที่พ่อแม่จะเห็นควร


วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (WBI) ครั้งที่ 10 : นำเสนอ บทที่ 2 การจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน 
เมื่อพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


นำเสนอบทที่ 2 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (ต่อ)
ทีมที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)
          e-learning เป็นการเรียนในลักษณะใดก็ได้ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนในลักษณะทางไกล
ทีมที่ 6 การจัดการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บ (Collaborative Learning via Web)
          การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ได้รับการออกแบบอย่างมีระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ มาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ทีมที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC (Massive Online Open Course) 
          MOOC คือ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขนาดใหญ่ มีความสามารถด้านต่างๆและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบจัดการเรียนการสอนe-Learning ที่มีอยู่ในปัจจุบัน MOOC ย่อมาจาคำว่า Massive Open Online Course
*** อาจารย์ให้พี่ๆทีมงานที่รับผิดชอบโครงการ SMP YRU เข้ามาพูดคุยโดยการแบ่งหัวข้อ และนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานที่อาจารย์ได้มอบหมายเกี่ยวกับการสอนการทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (WBI) ครั้งที่ 9 : นำเสนอ บทที่ 2 การจัดการเรียนการสอน

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน 
เมื่อเสาร์ ที่ 27  เดือนกันยายน พ.ศ.2561


นำเสนอบทที่ 2 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
         ทีมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
         การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี ปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ     ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้ โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ     ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้
         ทีมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
         เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการระบบ บล็อก (Blog) หรือเรียก เว็บบล็อค (Weblog) แก่บุคคลทั่วไป เพื่อใช้สำหรับจัดการความรู้ทั้งในระบบตัวบุคคล (Individual) 
         ทีมที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
         การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ได้รับการออกแบบอย่างมีระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ มาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจจัด เป็นการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ หรือนำมาใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดและช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคของการเรียนการสอนทางด้านสถานที่และเวลาอีกด้วย
         ทีมที่ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม หรือแบบทีม (Group-based Learning or Team-based Learning)
        เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนและสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน 

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (WBI) ครั้งที่ 8 : เรียนรู้เพิ่มเติม

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26  เดือนกันยายน พ.ศ.2561


อาจารย์สอนชดเชยในรายวิชาเว็บช่วยสอนในวันพุธ ที่ 26 เดือนกันยายน .ศ. 2561 ณ.อาคารไอที ชั้น 3

      ประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย          1.       อาจารย์แนะนำการใช้งาน Prezi เป็นโปรแกรมนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย สามารถนำไปประกอบบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บได้
2.       งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซนงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซนงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน
3.       งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ 

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (WBI) ครั้งที่ 7 : นัดหมายการจัดทำสื่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMP)

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13  เดือนกันยายน พ.ศ.2561
อาจารย์ให้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปพบพี่ ไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอทีอาจารย์ได้มอบหมายเกี่ยวกับการสอนการทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเว็บช่วยสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้